Skip to content

Algemene Voorwaarden Scooter Sensation

Voorwaarden Scooter Sensation 2019

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de verkeersschool en de leerling, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van verkeersschool met, voor of jegens de leerling. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Verplichtingen verkeersschool

 De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

2.1.      De praktijkles wordt gegeven door een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

2.2.      Dat de leerling zo veel mogelijk rijles krijgt van dezelfde instructeur. Het kan om goede redenen voorkomen dat een andere instructeur wordt ingezet.

2.3.      Dat een examen zo spoedig mogelijk voor de leerling wordt aangevraagd. Hierbij rekening houdend met de beschikbaarheid van het CBR. Scooter Sensation is niet verantwoordelijk voor de data die het CBR op locatie beschikbaar stelt.

2.4.      Dat de verkeersschool de aanvraag voor een examen verstuurt en de van toepassing zijnde kosten voldoet aan het exameninstituut. U kunt de oproep ook terugvinden via “mijn cbr” op de website van het CBR. www.cbr.nl

2.5.      Dat de leerling het rijexamen aflegt met hetzelfde voertuig waarin deze rijles heeft gehad, dan wel tenminste eenzelfde of gelijkwaardig voertuig.

2.6.      Dat de tijd van de rijles ook volledig als zodanig zal worden benut (tanken, toiletbezoek en/of uitleg geven buiten beschouwing gelaten, mits deze buiten proportioneel zijn).

2.7.      Dat er een gedegen verzekering is afgesloten tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat deze verzekering uitkeert.

2.8.      Dat de leerling tijdig op de hoogte wordt gesteld wanneer er calamiteiten zijn die buiten onze macht liggen. Denk hierbij aan zware weersomstandigheden, een beschadigd voertuig die niet mag afrijden/lessen, ziekte, een ongeval, serieuze privé omstandigheden. De rijschool zal uiteraard eerst haar best doen om het direct op te lossen.

Mocht dat niet lukken dan zal de rijschool zorg dragen voor een kosteloos her examen en bijpassende rijlessen binnen de eigen rijschool en niet bij derden.

2.9.      De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven. Hier ligt ook de verantwoordelijkheid van de leerling zelf. Controleer dan ook altijd of u af mag rijden via het CBR of uw gemeentehuis.

2.10.     De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken. De rijschool heeft via deze voorwaarden u op de hoogte gesteld.

2.11.     De leerling erop te wijzen dat er nauwkeurige maatregelen zijn omtrent Corona. Het gaat er hierbij om dat de leerling zelf handschoenen verzorgt en de nodige afstand houd. Zonder deze artikelen mag een leerling geen rijles volgen en afrijden. De leerling zal dan haar inleg kwijtraken.

Gedurende de tijd dat de maatregelen van COVID 19 van kracht zijn en dat de leerling zich hier aan houd.

2.12.     De rijschool zal overeenkomstig het eerste (of meerdere) theorie examen voor de leerling aanvragen bij het CBR in overleg via de telefoon. De leerling krijgt enkele opties te horen waar hij/zij zelf de datum, tijd, en plaats kan kiezen voor het examen. De rijschool zal pas een examen boeken wanneer de leerling minimaal de vereiste aanbetaling heeft voldaan en de machtiging heeft afgegeven.

2.13.     De rijschool zal alle leermiddelen ter beschikking stellen om zodoende het beste resultaat te kunnen behalen. Denk hierbij aan een online / klassikale theoriecursus, youtube filmpjes e.d. Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de leerling om deze producten te gebruiken, aan te vragen of te controleren via de rijschool.

 

Artikel 3 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

3.1.      Er voor te zorgen, dat deze tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat (15 min voor aanvang). Is de leerling iets te laat, zal de instructeur altijd maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Komt de leerling niet opdagen, dan heeft de verkeersschool het recht om de rijlessen en het examen toch in rekening te brengen.

3.2.      Tijdig af te zeggen en/of van een losse rijles (niet zijnde op de examen dag) te verschuiven door ziekte of andere redenen. Het afmelden van een afspraak dient echter wel minimaal 72 uur voor de afspraak te geschieden. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzeggen en verschuiven van een rijles kan alleen tijdens kantooruren. Dit kan zowel via whatsapp / mail / sms of telefonisch. De leerling dient zich er van te verzekeren dat het bericht is aangekomen. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak heeft de verkeersschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd;

3.3.      De te laat afgezegde rijlessen worden u niet in rekening gebracht als de leerling een dringende reden heeft, waardoor redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat deze de losse rijles betaalt (niet zijnde op de examen dag). Het examen zal wel in rekening gebracht worden, deze kan de leerling zelf via het CBR terughalen (niet via de rijschool !). Het examen zal berekend worden als een los ingekocht examen zijnde niet het geldende CBR tarief. Dit alles is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in de naaste familie (t/m 2e graad) (bewijs moet geleverd worden) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als de leerling met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, overwerk, college/school, vakantie of ziekenhuisopname waarbij de leerling van tevoren weet dat deze opgenomen wordt.

3.4.      Goed naar de instructeur te luisteren en alle gegeven aanwijzingen goed op te volgen. De instructeur is immers deskundig op zijn vakgebied. Zodoende kan er veiliger gehandeld worden in het verkeer.

3.5.      De gehele rij-opleiding te volgen en de juiste voorbereiding getroffen te hebben (alle rij-uren volgen en onze youtube filmpjes en documenten te hebben bestudeerd). Bij het niet volgen van de geroosterde rij-uren kan het examen geen doorgang vinden. De rijschool zal hier op geen enkele wijze van afwijken.

3.6.      Bij het rijexamen een geldig theoriecertificaat te bezitten en een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen; Zie website CBR (www.cbr.nl) (“mijn CBR”)

3.7.      Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met de rijschool voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zullen de kosten gewoon doorberekend worden.

3.8.      Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister en/of een verklaring van goed gedrag ( VOG ) kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel. (zie www.cbr.nl )

3.9.      Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, dan is deze aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schades en kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld en zullen de gevolgen aan de leerling worden doorberekend.

3.10.     De leerling is verplicht de volledige betaling te hebben voldaan voordat de rijschool een theorie examen, theoriecursus, praktijkexamen of rijlessen reserveert.

 

Artikel 4 – Lesduur

De minimale duur van een rij uur is 60 minuten.

De rijschool hanteert twee afrijgebieden, Almere of Eemnes. Beide locaties starten vanaf Almere. Eemnes is verder weg en gebruikt daarvoor minimaal een extra rij uur. Binnen de afgesproken rij uren voor aanvang van het praktijkexamen zullen er meerdere malen overleg zijn over diverse verkeerssituaties. Deze momenten worden door de instructeur bepaalt. Tevens zal er ruimte zijn voor een korte pauze voor een toiletbezoek of dergelijke. Deze pauzes/momenten vallen ook onder de rij uren / instructie uren.

 

Artikel 5 – Betaling van lessen en examens

5.1.      Betaling aan verkeersschool zal bij voorkeur geschieden per digitale overboeking. Contante betaling is na overleg met verkeersschool eventueel ook mogelijk maar is een uitzondering.

5.2.      Betaling dient te geschieden voor aanvang van het te leveren product. Dit kan een theoriecursus zijn, een theorie examen en/of de rijlessen met het praktijkexamen. De rijschool zal pas haar diensten leveren wanneer een volledige betaling is voldaan.

5.3.      De leerling is, wanneer deze enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze leerling is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan. De rijschool zal minimaal €25,- administratiekosten in rekening brengen.

5.4.      Indien de verkeersschool de leerling in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de leerling gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien de verkeersschool geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

5.5.      De verkeersschool mag een vergoeding van de leerling vragen voor administratiekosten en andere kosten die gemaakt worden voor de inschrijving van het theorie examen en de het beschikbaar stellen van de online theoriecursus van de leerling (€19,95,- vanaf 2019) wanneer de leerling de rij-opleiding niet verder bij Scooter Sensation vervolgt.

5.6.      Indien er een achterstand in de betaling ontstaat is de rijschool gerechtigd om €25,- administratie kosten in rekening te brengen (aanmaning) voor het incasseren van het geldbedrag. Bij geen betaling zal het examen geen doorgang vinden en zal het gehele bedrag (rijlessen, theoriecursus praktijkexamen) via de juridische weg op de leerling verhaald worden. Eventuele bijkomende kosten, al dan niet juridisch, zijn voor de leerling.

 

5.7.      De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkeersschool gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. De door een partij te maken, gemaakte en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken. Vergewis u ervan dat eenieder het recht heeft op de juiste betaaltermijn zoals hierboven genoemd maar dat de rijschool geen verplichting heeft om u de diensten te leveren als er geen betaling (voor de datum van de te leveren dienst) is ontvangen. Dit ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting conform onze voorwaarden.

5.8.      Reeds betaalde pakketgelden worden niet terug betaald tenzij de leerling voldoet aan onze annuleringsvoorwaarden zoals hier beschreven.

5.9.      Pakketgelden of lesgelden zijn niet overdraagbaar aan derden, bijvoorbeeld een andere verkeersschool of andere leerlingen tenzij de rijschool hierin toestemt.

5.10.     De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

 

5.11.     Bij een pakket wordt een gratis online theoriecursus bijgeleverd mits de leerling tussentijds de overeenkomst annuleert (met uitzondering van pakketten waarbij geen theoriecomponent inbegrepen is). Dit houdt in dat Scooter Sensation alsnog de geleverde theoriecursus in rekening zal brengen aan de leerling voor het bedrag van €45,- en €19,95 administratiekosten.

Let op: Scooter Sensation is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de toegestuurde theorielink, deze vind u vaak in de spambox terug van uw mailaccount. Mocht deze alsnog niet te traceren zijn heeft u nog steeds recht op toegang tot het systeem en zullen wij de link alsnog versturen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

 

Artikel 6 – Rij(her)examens

6.1.      De verkeersschool gaat er van uit, dat de leerling bij de examenaanvraag samen met de instructeur alle benodigde papieren heeft ondertekend en ingeleverd en dat het examen ook is betaald. Heeft u de machtiging aan de rijschool afgegeven dan hoeft u geen papieren meer te ondertekenen. U heeft dan een digitale handtekening gezet bij het invullen van de machtiging.

6.2.      De rijles uren voor de aanvang van het praktijk examen zijn geen onderdeel van het examen uur.

6.3.      Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen en de rijlessen voor rekening van de leerling. U krijgt van de rijschool een email met daarin de aanvangstijd van de rijles en het examen vermeld. Heeft u deze niet ontvangen dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling om contact op te nemen met rijschool om deze alsnog op te vragen. Op de examen dag zelf kan de rijschool niets meer voor u betekenen.

 

 

 

 

 

6.4.      Het kan zijn dat de rijschool/CBR ervoor kiest om het examen en/of rijlessen te annuleren. Dit doen wij in uitzonderlijke situaties:

1) De leerling blijkt onder invloed van verdovende middelen te zijn (dat kunnen ook medicijnen betreffen, zie de sticker op de verpakking)

2) Bij gevaarlijk rijgedrag

3) Bij een ongeval waarvan niet redelijkerwijs verwacht kan worden door te rijden

4) Door dergelijke schade aan het voertuig dat de rijlessen niet verder kunnen, het examen misschien wel. De instructeur beslist hierover.

5) Bij asociaal gedrag (schelden, vechten enz) jegens andere leerlingen, omstanders of de instructeur.

6) De leerling niet op tijd is voor aanvang van de rijlessen / examen (15 min voor tijd aanwezig)

6.5.      Indien het examen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het examen aan de verkeersschool schriftelijk is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen en de rijlessen voor rekening van de verkeersschool. Heeft de leerling verzuimd om schriftelijk door te geven op welke datum hij/zij op vakantie gaat dat zijn de kosten voor het her examen en de rijlessen voor de leerling. Vergewis u ervan dat de rijschool de gegevens heeft ontvangen, de rijschool is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van e-mails.

6.6.      De verkeersschool kan niet garanderen dat de leerling binnen het gekozen lespakket zal gaan slagen, maar zal zich wel inspannen om het mogelijk te maken. De leerling heeft hier ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.

6.7.      Mocht de leerling onverhoopt ziek raken vlak voor het examen of op de examen dag dan zal de rijschool alsnog de kosten (examen + rij-uren) in rekening brengen. U kunt dan voor het her examen tarief opnieuw examen doen.

 

Uitzonderingen:

De leerling heeft zwaar letsel opgelopen en heeft een doktersverklaring

De leerling heeft aantoonbare corona opgelopen (doktersverklaring)

Er is een nood operatie voor u gereserveerd (doktersverklaring)

De leerling tijdens de rijlessen onwel of gewond raakt.

 

 

 

Artikel 7 – Annulering van examens

7.1.      Als het CBR het examen niet kan laten doorgaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Het CBR zal dan kosteloos een nieuw examen beschikbaar stellen. De verkeersschool heeft dan wel het recht om de leerling het lesgeld van eventuele tussenliggende lessen tot het opnieuw geplande examen in rekening te brengen, mits de rij-uren zijn gegeven.

7.2.      De verkeersschool heeft bij annulering de volgende procedure:

In specifieke gevallen krijgt de leerling op diens verzoek van de verkeersschool een nieuw examen, plus drie rijlessen van een uur, zonder iets hiervoor te hoeven betalen:

als het lesvoertuig door ( bijvoorbeeld door onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen ander lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;

als de examinator het lesvoertuig afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

De instructeur ziek is geworden op de dag van het examen

De rijschool niet voldoet aan de wettelijke eisen om les te mogen geven en/of examens af te mogen nemen. De rijschool zal dan voor vervanging zorgen.

De instructeur niet aanwezig is op de examen dag en geen behoorlijke vervanging heeft verzorgd.

7.3 Bij annulering geldt een opzegtermijn van minimaal 21 dagen. Er wordt speciaal voor u een examinator ingehuurd om het examen in Almere af te nemen. Ook het CBR hanteert dergelijke afzegtermijnen. Zie website CBR.

7.4 Mocht de rijschool een andere leerling kunnen vinden om uw plek in te nemen kan deze kosteloos geannuleerd worden of verzet worden naar een andere datum.

7.5 De rijschool zal pas uw examen en de RIJLESSEN annuleren wanneer er een andere leerling is gevonden, eerder niet. U bent dan nog steeds verplicht om aan uw betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 8 – Schade aan voertuigen

8.1       Het kan voorkomen dat er schade door de leerling wordt veroorzaakt tijdens de rijlessen. Wanneer dit voorkomt zal de rijschool kijken naar de toedracht van de schade en zal er bepaald worden of de leerling hiervoor aansprakelijk is.

De volgende criteria worden hiervoor gebruikt:

Is de leerling onder invloed van verdovende middelen, alcohol, medicijnen of ander soortig middel.

Of de leerling te moe is om fatsoenlijk te kunnen rijden. Moeheid heeft zeer grote invloed op rijgedrag en rijvaardigheid.

De leerling herhaaldelijk niet de instructies opvolgt van de instructeur om bijvoorbeeld rustiger te rijden. Het kan ook andere instructies bevatten.

De leerling asociaal gedrag vertoont op de weg en de theorieregels niet juist toepast, ook niet na instructies te hebben ontvangen van de instructeur.

8.2.      De rijschool is verzekerd tegen schade en letsel. Doorgaans wordt de rekening door de rijschool betaald met uitzonderingen die hierboven zijn genoemd.

 

Artikel 9 – Slagingsgarantie

9.1.        Scooter Sensation heeft geen slagingsgarantie regeling voor de leerling. U dient het her- examen en de bijbehorende rijlessen zelf te voldoen.

9.2.      Scooter Sensation verzorgt kwalitatieve rijlessen en helpt de leerling met de praktische voorbereiding van het CBR praktijk examen. Zij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de prestatie die de leerling zelf levert op het voorgenoemde examen.

9.3.      De leerling mag ervanuit gaan dat de rijschool alle informatie beschikbaar stelt omtrent de eisen die het CBR aan examenklanten stelt. Het is aan de leerling zelf om deze toe te passen en op te volgen.

 

Atikel 10 – Boetes

10.1      Snelheidsovertredingen of ander soortige overtredingen die worden opgelegd dienen te worden betaald door de leerling zelf. De rijschool zal een kopie factuur toesturen alsmede de rekening van de genoemde factuur. Wanneer de leerling in gebreke blijft te betalen zullen alle extra bijkomende kosten in rekening gebracht worden aan de leerling. De rijschool zal nimmer de rekening vooruit betalen.

10.2      Overtredingen die als oorzaak hebben het handelen van de instructeur en dit ook daadwerkelijk door de leerling kan worden aangetoond worden door de rijschool betaald en treft de leerling geen enkele blaam.

 

Scooter Sensation Almere is een samenwerking tussen 2 rijscholen in Almere welke samen meer dan 20 jaar ervaring hebben in het opleiden van leerlingen voor praktijk en theorie examens.

Rijschool Lammens

RSL Almere Verkeersopleidingen

 

 

Call Now ButtonBel ons direct